در باره ما

شرکت مهندسان مشاور جهان پیمایش سیستم با بیش از دو دهه سابقه فردی مدیران و کارشناسان آن، فعالیت خود را از سال 1382 به صورت رسمی آغاز نمود در حال حاضر با تعیین صلاحیت و اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آماده هر گونه فعالیت نقشه برداری در پروژه های عمرانی و ملی می باشد. هدف نهایی مدیران و پرسنل این شرکت ارائه خدمات مهندسی و همچنین جلب رضایت کارفرمایان محترم می باشد.

فرآيند كاري اين شركت به طور خلاصه جمع آوري اطلاعات اعم از مختصات منطقه مورد نظر م ي باشد كه طي مراحلي اين مختصات به منظور دقيق تر شدن تبديل به نقشه مي شوند. با توجه به اين فرايند كه نوعي فرآيند جمع آوري، پردازش اطلاعات و ترسيم نقشه از طريق نرم افزارها ميباشد و ميتوان در ح ين فرآيند آنرا تحت كنترل داشته باشيم لذا فرآيندهاي ويژه در اين شركت كاربردي ندارد.

کنترل کیفیت

نظام مدیریت مهندسان مشاور جهان پیمایش سیستم بر اساس ایده مدیریت جامع کیفیت TQM طراحی گردیده و بر این اساس کلیه کارکنان مسئولیت مستقیم در رابطه کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده توسط خود و زیر مجموعه تحت امر خود دارند .

هر بخش اجرایی در خصوص کنترل کیفی فعالیت هاو خدمات دو وظیفه بر عهده دارد:

بررسی کیفیت اطلاعات تحویل گرفته شده از مرحله قبلی

کنترل کیفی فعالیت های انجام گرفته توسط مجموعه واحد اجرایی قبل از ارسال مدارک به مرحله بعدی توسط کارشناسان این مهندسی مشاور علاوه بر کنترل های انجام گرفته مسئولیت بررسی کنترل کیفی و تائید فعالیت های انجام گرفته قبل از تحویل کار به بخش بعدی و یا کارفرما را بر عهده دارند.

خط مشي كيفيت

شركت مهندسان مشاور جهان پيمايش سيستم با سابقه اي چندين ساله و درخشان در ارائه خدمات نقشه هاي توپوگرافي و شهري در كشور، عرضه كننده خدماتي است كه مواره بازتاب دقيقي از خواسته هاي كارفرما با رعايت الزامات و مشخصات فني وقانوني مي باشد. مديريت و كاركنان شركت، همواره در تلاش براي طراحي و استقرار سيستم هاي مناسب جهت ارتقاء كيفيت فعاليتها و خدمات ارائه شده و رضايتمندي مشتريان و كليه طرف هاي ذينفع بوده اند.
اهداف استراتژيك براي استقرار مديريت كيفيت بدين ترتيب اعلام مي گردد:
جلب رضايت مشتريان از طريق بهبود مداوم كيفيت ارائه خدمات.
ايجاد شهرت و وجهه مناسب درميان مشتريان و رقبا.
آگاه سازي تمامي كاركنان در مورد اهميت برآورده سازي الزامات مشتري و الزامات قانوني در ارائه خدمات شركت.
ارائه و تحويل به موقع خدمات مطابق تعهدات قراردادي.
انتخاب آموزش و ارتقاء سطح دانش نيروي انساني به عنوان ارزشمند ترين سرمايه و موثرترين عامل در كيفيت خدمات شركت.
هريك از مسئولين شركت كه داراي سمت سازماني در اين نظام كيفيت مي باشند، جهت انجام وظيفه آن سمت داراي اختيارات بوده، و بايستي اطمينان حاصل نمايند كه درفرآيند يا قسمت تحت او، تمامي فعاليتها مطابق با الزامات تعيين شده شركت انجام خواهد پذيرفت. مسئولان موظف هستند كه بر اساس اهداف كيفي استراتژيك اعلام شده در اين خط مشي در حوزه مسئوليت خود اهداف عملياتي قابل اندازه گيري مربوطه را تعريف نموده و سيستمي را براي نظارت و اندازه گيري آنان ارائه نمايند.

مسئوليت و اختيار براي نظارت بر اجرا و كنترل اين نظام كيفيت به عهده نماينده مديريت است.اين مدير اختيار داشته و موظف است موارد عدم تطابق در خدمات و سيستم را در سطح شركت پي جويي و پيگيري نمايد و جهت حل چنين مشكلاتي اعمال راه حلهايي را توصيه و شروع نموده و اجراي صحيح آن را تا مرحله تصديق، تحت نظارت خود داشته باشد.
مديريت ارشد و كليه كاركنان اين سازمان در چارچوب مسئوليت و اختيارات تعيين شده متعهد به اجراي دقيق نظام مديريت كيفيت بوده و تمامي تلاش خود را در جهت بهبود مستمر و افز ايش رضا يت مشتر ي به كار مي گيرند.

مديريت عامل مهندسان مشاور جهان پيمايش سيستم در دوره ها ي زما ني مشخص اقدام به تشك يل جلسات بازنگر ي مد يريت مي نمايد تا از تطابق و تداوم عملكرد نظام مد يريت كيفي ت و موثر بودن آن اطم ينان حاصل نما ي د. اي ن بازنگر ي در برگيرنده فرصت هاي بهبود و نيز تغييرات لازم در نظام مديريت كيفي ت بوده و به صورت دوره اي در مدت زمان شش ماهه تدارك و هماهنگي هاي لازم با مسئوليت نماينده مديريت و هماهنگي تضمين كيفيت انجام مي گردد در هر جلسه موارد ذيل به عنوان ورودي و خروجي هاي جلسه بازنگري مديريت مدنظر قرار مي گيرند:

وروديها


نتايج مميزيهاي داخلي و شخص ثالث با مسئوليت تضمين كيفيت
بازخور مشتري با مسئوليت تضمين كيفيت (شامل: پيشنهادات و شكايات مشتري)
عملكرد فرايندها و انطباق محصول با مسئوليت تضمين كيفيت، مديريت عمومي
وضعيت اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بهبود مستمر با مسئوليت واحد تضمين كيفيت
اقدامات پيگيري از جلسات بازنگري مديريت قبلي با مسئوليت واحد تضمين كيفيت
تغييرات ايجاد شده موثر بر سيستم كيفيت با مسئوليت واحد تضمين كيفيت، مديريت عمومي
تطابق با اهداف و برنام ههاي ساليانه با مسئوليت واحد تضمين كيفيت، مديريت ارشد
گزارشات تحليلي كنترل كيفيت در مورد عدم تطابقهاي محصولات با مسئوليت واحد تضمين كيفيت ضمناً كليه وروديهاي مشخص شده با تحليلي از علت بروز موارد مغاير (در صورت وجود) همراه بوده كه توسط نما ينده مديريت جمع بندي مي گردد.

خروجيها

اتخاذ تصميمات و اقداماتي در جهت:
تعيين ميزان اثربخشي و بهبود سيستم مديريت كيفيت
بازنگري و اصلاح اهداف و برنام ههاي ساليانه موثر بر كيفيت
اصلاح و بهبود فرايندهاي نظام مديريت كيفيت در جهت افزايش اثربخشي آنها
اصلاح و بهبود محصولات، متناسب با خواسته هاي مشتريان
تصميماتي درخصوص نيازمنديهاي منابع و تخصيص آن به واحدهاي مرتبط
اعضاي جلسه بازنگري مديريت شامل مديريت ارشد، مد ير عموم ي، نماينده مد يريت، مد ير تضم ين كيفيت هستند و بنا به تشخيص مديريت عامل از ديگر مديران واحدها نيز دعوت بعمل خواهد آمد.
نماينده مديريت دو هفته قبل از جلسه با مسئولين واحدها (مطابق مو ارد مشخص شده در ورود ي ها ي جلسه) جهت آماده سازي گزارشات هماهنگ م ي نماي د و گزارش نها يي را در جلسه بازنگر ي ارائه مي دهد. نتايج جلسه در فرم گزارش جلسات ثبت و اقدامات لازم مطابق آن در سيستم پيگيري مي شود.

چارت های سازمانی بخش های مختلف شرکت