فعالیت های شرکت

نقشه برداری زمینی

تهیه نقشه توپوگرافی

تهیه نقشه شهری

تهیه نقشه مسیر راه و راه آهن

تهیه نقشه مسیر انتقال آب و نیرو

تهیه نقشه پروفیل طولی و عرضی

تهیه نقشه کاداستر شهری و زراعی

ترازیابی درجه 3،2،1

فتوگرامتری

تهیه نقشه خطی از تصاویر هوایی و ماهواره ای

تهیه موزاییک عکس

تهیه مدل رقومی زمین بروش اتوماتیک

تهیه عکس نقشه

انجام عملیات مثلث بندی هوایی

تهیه نقشه های رقومی جهت ورود به سیستم های اطلاعات مکانی

فوتوگرامتری برد کوتاه

آموزش فوتوگرامتری رقومی بصورت کاربردی

سیستم اطلاعات جغرافیایی

طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات مکانی

طراحی و پیاده سازی پایگاه داده های مکانی

آماده سازی نقشه ها جهت ورود یه سیستم های اطلاعات مکانی

طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات مکانی تحت web -gis )web )

توسعه نرم افزار ArcGis

سیستم اطلاعات جغرافیایی

طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات مکانی

طراحی و پیاده سازی پایگاه داده های مکانی

آماده سازی نقشه ها جهت ورود یه سیستم های اطلاعات مکانی

طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات مکانی تحت web -gis )web )

توسعه نرم افزار ArcGis

میکروژئودزی

انجام مشاهدات و محاسبات میکروژئودزی

رفتار سنجی سدهای خاکی، بتونی و سازه های بلند مانند برجها

طراحی و پیاده سازی سیستمهای کنترل آنی جهت رفتار سنجی (online-Monitoring)

تهیه نقشه توسط اسکنر لیزری

تهیه نقشه از بیلت از پالایشگاهها و تاسیسات صنعتی و پتروشیمی

تهیه نقشه از مناطق صعب العبور مانند صخره ساختگاههای سد

تهیه نقشه 3 بعدی از صحنه تصادفات و وقوع جرم

تهیه نقشه توپوگرافی و محاسبه احجام خاکی با دقت بالا

مستند سازی میراث فرهنگی و بناهای تاریخی

تهیه نقشه از بیلت از پلها و سازه های عمرانی

تهیه نقشه از بیلت از تونلها

IRA1