محمد رادنیا - مدیر عامل
محمد سرپولکی - رئیس هیئت مدیره
نادر علیپور - عضو هیئت مدیره
فریدون شاکری - مشاور پروژههای زمینی